Το προσωπικό που απασχολείται στο Συνεταιρισμό Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Χανίων (Σ.Ε.ΗΛ.Χ.) περιλαμβάνει έμπειρα Στελέχη στις κρίσιμες Διοικητικές θέσεις της επιχείρησης, αλλά και εξειδικευμένους επαγγελματίες Πωλητές στο γνωστικό αντικείμενο του ηλεκτρολογικού υλικού και του φωτισμού.

Ξεκινώντας από το στάδιο της επιλογής του προσωπικού, ακολουθούνται συγκεκριμένες διαδικασίες που διασφαλίζουν τόσο την αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στην οργάνωση της επιχείρησης, όσο και την προοδευτική εξέλιξή του, ώστε να τηρηθούν τα καθορισμένα υψηλά πρότυπα λειτουργίας της επιχείρησης.

Οι υφιστάμενες μέθοδοι διαρκούς εκπαίδευσης των πωλητών, οι οποίες βασίζονται σε παρουσιάσεις προϊόντων από προμηθευτές, σε επισκέψεις σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού, σε μελέτες περιπτώσεων (case-studies) και σε εσωτερικά σεμινάρια από έμπειρα στελέχη της επιχείρησης, συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαρκούς αναβάθμισης των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και, κατ’ επέκταση, της παραγωγικότητάς του.

Σήμερα, η επιχείρηση απασχολεί  15 υπαλλήλους, όπου ο μέσος όρος απασχόλησής τους στην επιχείρηση είναι 12 έτη, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο Σ.Ε.ΗΛ.Χ. αποτελεί μια επιχείρηση που επενδύει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της, προσφέρει δυνατότητες εξέλιξης σε ικανά στελέχη και, παράλληλα, αποτελεί ένα περιβάλλον εργασίας υψηλού επιπέδου.