• Ο Συνεταιρισμός Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Χανίων (Σ.Ε.ΗΛ.Χ.) ιδρύθηκε το 1979 ως μια από τις πρώτες επιχειρήσεις υπό τη μορφή συνεταιρισμού επαγγελματιών ενός συγκεκριμένου χώρου. 

  Από την πρώτη στιγμή, η ανταπόκριση της τοπικής αγοράς και της κοινωνίας στο εγχείρημα «των δικών της ηλεκτρολόγων» ήταν πολύ θετική, λειτουργώντας ως ο καλύτερος εγγυητής για τη μετέπειτα επιτυχημένη πορεία.

  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  Αποστολή του Συνεταιρισμού Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Χανίων είναι η παροχή ολοκληρωμένων, εξειδικευμένων και οικονομικά προσιτών τεχνικών λύσεων σε επαγγελματίες ηλεκτρολόγους και μηχανικούς, αλλά και ιδιώτες, για την υλοποίηση έργων ηλεκτρολογικού αντικειμένου, επενδύοντας τόσο στην ανάπτυξη στρατηγικών εμπορικών συνεργασιών, όσο και στην επένδυση σε τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού.

  ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  Μέσω της υλοποίησης κατάλληλων λειτουργικών προγραμμάτων που σχεδιάζονται ανά τμήμα και παρακολουθούνται σε συστηματική βάση, ο Συνεταιρισμός Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Χανίων (Σ.Ε.ΗΛ.Χ.) αποσκοπεί στην επίτευξη ενός συνόλου μακροπρόθεσμων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων, οι οποίοι διασφαλίζουν την ανάπτυξη της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι της επιχείρησης επικεντρώνονται στα εξής σημεία:

  • Πληρότητα στις προϊοντικές εναλλακτικές επιλογές για την κάλυψη των αναγκών των πελατών.
  • Ταχύτητα στην εξυπηρέτηση των πελατών, καθώς ο χρόνος είναι πολύτιμος ειδικά για τον επαγγελματία στην καθημερινή του δραστηριότητα.
  • Συστηματική διεύρυνση της τεχνογνωσίας της επιχείρησης γύρω από τις τάσεις της αγοράς και των τεχνολογικών εξελίξεων.
  • Εδραίωση μιας πελατοκεντρικής προσέγγισης που υποστηρίζεται όχι μόνο από σύγχρονες μηχανογραφικές εφαρμογές, αλλά και από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης που διεκπεραιώνει την κάθε πώληση με υψηλή ποιότητα και πληρότητα.

  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  Για την προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες μια επιχείρησης Εμπορίας Ηλεκτρολογικού υλικού, ο Συνεταιρισμού Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Χανίων (Σ.Ε.ΗΛ.Χ.) έχει εφαρμόσει μια ισχυρή οργανωτική δομή, η οποία μεγιστοποιεί την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών διαδικασιών. Έτσι, η οργανωτική δομή του Σ.Ε.ΗΛ.Χ. χαρακτηρίζεται από τις εξής λειτουργίες:

  • Το σώμα των Συνεταίρων (πλήθος μελών: 118 άτομα), οι οποίοι απαρτίζουν τη Γενική Συνέλευση και συνιστούν το ανώτατο διοικητικό όργανο της επιχείρησης.
  • Ένα Διοικητικό Συμβούλιο 5 μελών, τα οποία εκλέγονται κάθε 3 χρόνια από το σύνολο των Συνεταίρων. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία και ένα Μέλος.
  • Ένα Εποπτικό Συμβούλιο 3 μελών, τα οποία εκλέγονται κάθε 3 χρόνια από το σύνολο των Συνεταίρων. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και ένα Μέλος.
  • Τον Διευθυντή της επιχείρησης.
  • Το Οικονομικό τμήμα-Λογιστήριο, το οποίο στελεχώνεται με 2 υπαλλήλους.
  • Το τμήμα Διαχείρισης Υπολοίπων Πελατών, με έναν υπάλληλο.
  • Το τμήμα Πωλήσεων Ειδών Φωτισμού, το οποίο στελεχώνεται από 5 υπαλλήλους.
  • Το τμήμα Πωλήσεων Ηλεκτρολογικού Υλικού, το οποίο στελεχώνεται από 5 υπαλλήλους.
  • Το τμήμα Αποθηκών, το οποίο στελεχώνεται από έναν υπάλληλο.

  Παράλληλα, η επιχείρηση υποστηρίζεται από σταθερούς εξωτερικούς συνεργάτες, εφαρμόζοντας διαδικασίες εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) για τις εξής λειτουργίες:

  • Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Systems).
  • Τμήμα Marketing – Προβολή & Προώθηση Προϊόντων.
  • Δραστηριότητες Νομικού Συμβούλου.

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  Η οικονομική ευρωστία του Συνεταιρισμού Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Χανίων (Σ.Ε.ΗΛ.Χ.), αλλά και η ηγετική θέση του στην αγορά της Δυτικής Κρήτης, επιβεβαιώνεται από τα οικονομικά/λειτουργικά στοιχεία του έτους 2022 που δείχνουν:

  • Κύκλο Εργασιών: 2.800.000 €
  • Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων: 778.000 €
  • Πλήθος Προσωπικού: 16 άτομα
  • Μέσο Πλήθος Πελατών που Εξυπηρετούνται Μηνιαίως: 2.500
  • Μέσο Πλήθος Επαγγελματιών / Επιχειρήσεων που Εξυπηρετούνται Μηνιαίως: 650

  Τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης αποδεικνύουν ότι ο Σ.Ε.ΗΛ.Χ. αποτελεί τον κυριότερο προμηθευτή ηλεκτρολογικού υλικού στη Δυτική Κρήτη, υλοποιώντας τον βασικότερο εταιρικό στόχο της ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης, και θέτει διαρκώς υψηλότερα λειτουργικά πρότυπα που εξασφαλίζουν μια μακρόπνοη επιτυχημένη πορεία.