Η ιδέα της δημιουργίας συνεργιών μέσα σε έναν επαγγελματικό κλάδο, μέσω της συνένωσης των δυνάμεων των επιμέρους επαγγελματιών, αποτέλεσε την γενεσιουργό αιτία στη θεμελίωση του Συνεταιρισμού Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Χανίων (Σ.Ε.ΗΛ.Χ.). Ο ευρύτερος κλάδος των επαγγελματιών ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων, αρχιτεκτόνων και των σχετικών τεχνικών γραφείων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή των Χανίων, συνθέτουν τη βάση των Μελών-Συνεταίρων της επιχείρησης.

Τα Μέλη-Συνέταιροι, πέραν της οικονομικής επένδυσής τους στα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, δραστηριοποιούνται ενεργά στα Διοικητικά όργανα της επιχείρησης, υλοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αμεσότερα τη στρατηγική και τους στόχους της ομάδας των Συνεταίρων. Έτσι, η λειτουργία της επιχείρησης χαρακτηρίζεται, από την πρώτη κιόλας ημέρα, από ένα σύνολο αξιών και μια εταιρική φιλοσοφία που συγκλίνουν στην πρακτική της στήριξης των Συνεταίρων στο πλαίσιο της καθημερινής τους δραστηριοποίησης. Η υποστήριξη προς τους Συνεταίρους μεταφράζεται πρακτικά στη διασφάλιση χαμηλών τιμών στα προϊόντα, τη διατήρηση ενός μεγάλου εύρους εναλλακτικών επιλογών στις διάφορες κατηγορίες προϊόντων, και τη διατήρηση ικανών αποθεμάτων για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς καθυστερήσεις.

Παράλληλα, η ενεργή Συνεταιρική σχέση των επαγγελματιών με την επιχείρηση ενισχύει τη δημιουργία μια ευρύτερης γνωστικής βάσης για τεχνικά θέματα που επιταχύνει τις αποφάσεις για εισαγωγή νέων προϊόντων και τεχνολογιών, διευκολύνει τον εντοπισμό τυχόν τεχνικών αδυναμιών σε συγκεκριμένα προϊόντα και υποβοηθάει στην αναγνώριση της καταλληλότητας του κάθε προϊόντος στις διάφορες εφαρμογές.

Ιστορικά, κατά την ίδρυση του Σ.Ε.ΗΛ.Χ. υπήρχαν 64 μέλη και σήμερα υπάρχουν 118 μέλη.